Make your own free website on Tripod.com

        C R E A S O F

 

        Een Mensengroep voor ontdekking, aanmoediging,

        vernieuwing, oorspronkelijkheid, schepping, crea-

        tieve filosofie, in alle mogelijke kleuren, woorden,

        vormen, klanken…, zeg maar  “CREASOF”.

 

        Onze vuistregels:

 

*Als Mensengroep is CREASOF uiteraard een vriendenkring,

  waar  “mensen-vrienden”, van welke rang, stand of overtuiging

  dan ook, de diepst verborgen morele, religieuze, sociale,artistie-             

 ke, mentale… schatten, in eigen hart verborgen, WILLEN

 ONTDEKKEN, “opgraven” en cultiveren om ze, in altruïs-

 tische liefde - en in welke vorm dan ook - te schenken aan vrien-

 den, aan gans de wereld, aan al het bestaande.

 

*CREASOF streeft naar vrede en realiseert die ook: wie het     

  schoonste en edelste van zichzelf aan zijn vrienden schenkt,

  schept spontaan vreugde en dankbaarheid, twee onomstoot-

 bare pijlers voor ware vrede, zowel voor de schenker als voor

 de ontvanger.

 

*CREASOF eerbiedigt hoog al wat leeft, al het aanwezige, zo-

  wel op aarde als in de kosmos, terdege beseffend dat eerbied een

  onnoembaar-zuivere bron is, waarmee godsdiensten, humanis-

  men, filosofieën, politieke strekkingen… zich lang kunnen voe-

  den, héél lang…, tot hun eerbied liefde wordt.

 

*CREASOF wil voortdurend, vanuit de onvervangbare origine

  van ieder Mens apart, steeds rijkere gedachten, visies, wijshe-

  den…, in bescheidenheid en ernst, doen geboren worden, die én

  het individuele én het algemene welzijn beogen.

 

*Voor CREASOF is de letter van de wet uiteindelijk waardeloos.

  Zij moet herschapen worden - zoals Jezus Christus het dikwijls

  beklemtoont - tot een soort zelf opgelegde “wet”die niet als wet

  wordt aangevoeld, maar als blije gedrevenheid, als geestdriftige

  levensopdracht, als Heilige Mentaliteit, als steevaste wil tot per-

  manente realisatie van het goede en het schone.

 

*CREASOF wil zulke hechte en bevruchtende banden smeden

  tussen àlle facetten van religie, socialiteit, cultuur, weten-

  schap…, opdat tenslotte de biologische tuinier de sterrenkundige

  inspireert, de contemplatieve de wiskundige, de moeder aan de

  haard de atleet, de dichter de leraar… En omgekeerd in alle mo-

  gelijke varianten en substituties.

 

*”CREASOFIE” is geen exacte wetenschap. Welke wetenschap is

  dat trouwens wél!? Zij is veeleer een gezonde eigenheidskracht,

  een geestelijke oorspronkelijkheid, een eigenzinnige, maar jaren-

  lang en wijs “uitgebroede” overtuiging, een diep doordachte en

  doorvoelde “koppigheidswil-ten-goede”, opdat mensen heil zou-

          den  vinden in de rijp en rijk en origineel en liefdevol voortge-

          brachte vruchten van velen, voor velen.

 

 

                                                            Raymond Alberghs

 

 

*******************************************************

 ← Vorige